List do Pracowników i Funkcjonariuszy Publicznychzobacz

Pracownik Oświaty to Funkcjonariusz Publiczny

opublikowano 2019-02-18
Pracownik Oświaty, a w szczególności Dyrektor Placówki Oświatowej to Funkcjonariusz Publiczny
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. nr80, poz. 542) wprowadza do Karty Nauczyciela zapis przyznający nauczycielowi status Funkcjonariusza Publicznego
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2016r. o sygn. II SA/Po 158/16, który w swym uzasadnieniu m.in. stwierdza, ze nauczyciel jest osobą publiczną.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006r., sygn. akt K 17/05 (OTK-A 2006, nr 3, poz. 30), Trybunał wskazał: „Wskazanie, czy mamy do czynienia z funkcją publiczną, powinno zatem, w ocenie Trybunału, odnosić się do badania, czy określona osoba w ramach instytucji publicznej realizuje w pewnym zakresie nałożone na tę instytucję zadanie publiczne. Innymi słowy, pełnienie przez daną osobę funkcji publicznej jest postrzegane przez pryzmat oceny społecznej, oddziaływania na sferę publiczną, przy czym nie może budzić wątpliwości, że pełnienie funkcji nauczyciela spełnia określone powyżej wymogi.”
Zadania Dyrektora i Administracji Placówki Oświatowej
Organizacja i funkcjonowanie placówki oświatowej w ramach zleconych zadań samorządu
• Organizacja zajęć lekcyjnych
• Organizacja pracy nauczycieli
• Dysponowanie powierzonymi środkami finansowymi
Organizacja i przeprowadzenie egzaminów kończących poszczególne etapy nauki – egzaminy 8-klasisty, egzaminy gimnazjalne, egzaminy maturalne
Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do szkoły Organizacja lekcji oraz ustalenie planów zajęć w tym organizacja zajęć na I lub II zmiany
Ubezpieczenie standardowe OC Nauczyciela nie chroni w przypadku odpowiedzialności Urzędniczej – Funkcjonariusza Publicznego za czynności związane z organizacją i pracą Placówki Oświatowej
Pozorna oszczędność rocznej składki w zamian ponosimy ryzyko pokrycia kosztów Porady Prawnej, Obrony Prawnej i wypłaty odszkodowania - nawet kilkaset tysięcy złotych, gdyż roszczeń i szkód może być wiele.
Jeśli jesteś pewna lub pewien, że nikt i nigdy nie wniesie przeciw Tobie roszczenia za Twoje błędy lub błędy Twoich podwładnych – Nie Ubezpieczaj Się
Czy jest odpowiedzialność Funkcjonariusza Publicznego
• Odpowiedzialność majątkowa Funkcjonariusza Publicznego za błędy przy wykonywaniu władzy publicznej – odpowiedzialność roczne wynagrodzenie brutto
• Odpowiedzialność za naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w związku z prowadzeniem placówki oświatowej
Odpowiedzialność kierownika placówki oświatowej za jej funkcjonowanie i za pracę nauczycieli oraz pracowników administracyjnych.
Odpowiedzialność za decyzje administracyjne o klasyfikacji uczniów do następnej klasy. Odpowiedzialność Ochrony Danych Osobowych uczniów w tym ich wyniki w nauce oraz zachowanie
Odpowiedzialność za organizację nauki i decyzje administracyjne o przyjęciu lub nie do danej klasy w tym nauka na I lub II zmianę, Ochrona Danych Osobowych
Dodatkowe ubezpieczenie OC Funkcjonariusza Publicznego zabezpiecza Dyrektora oraz Administrację Placówki Oświatowej przed roszczeniami kierowanymi ze strony samorządów, rodziców, oraz uczniów. Ochrona OC Funkcjonariuszy Allianz zapewnia pełną Ochronę Prawną w przypadku kierowania roszczeń w związku z wykonywaną pracą i wydawanymi decyzjami.
Ochrona OC Funkcjonariuszy Allianz to: Wypłata Odszkodowania za roszczenia nawet po 10 latach z zakresu
• Odpowiedzialność majątkowa za błędy w procesie wydawania decyzji
• Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
• Kodeks Pracy w tym: odpowiedzialność za: Ochrona Danych – RODO, Mienie Powierzone, Zniszczenie Dokumentów
• OC w życiu prywatnym
Jednorazowa niska składka i pełne przekazanie na ubezpieczyciela kosztów Obrony Prawnej a także wypłaty odszkodowania w przypadku wykazania naruszenia.
Odpowiedzialność Allianz trwa do wygaśnięcia roszczeń. Wypłata odszkodowania od 40.000 zł do 600.000 zł za składkę od 80 zł do 350 zł
Jeśli za niewielką składkę chcesz cieszyć się spokojem i mieć pewność, że ubezpieczyciel Allianz pokryje ewentualne koszty Obrony Prawnej oraz zapłaci za Ciebie odszkodowanie nawet 600.000 zł to ubezpiecz się – koszt ochrony od 80 zł do 350 zł a ochrona trwa przez 10 lat.
Czynności Dyrektora Placówki Oświatowej jako Funkcjonariusza Publicznego
Czy decyzja o np. nieprzyjęciu ucznia do szkoły czy przedszkola lub wydaleniu ucznia jest decyzją administracyjną? Jeśli tak, to jest także możliwość wydania jej z naruszeniem prawa i powoduje powstanie odpowiedzialności za taki błąd. Ryzyko roszczenia i szkody istnieje.
Czy przypisanie ucznia do klasy, która będzie miała zajęcia na pierwszą lub drugą zmianę jest decyzją i czy ta decyzja może być nie po myśli rodziców i czy może być kwestionowana? Czy ta decyzja może być także zaskarżana?
Czy wyciek danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych np. o zachowaniu i trudnościach wychowawczych jest możliwy? Czy rodzić może wystąpić z roszczeniem wobec placówki oświatowej? Jest taka możliwość i zdarzać się może nawet często chociażby w związku z perturbacjami przy egzaminach i przyjęciach do szkoły oraz zapewnianiu uczniom opieki podczas strajków nauczycieli. Zatem jest ryzyko i odpowiedzialność oraz powinna być ochrona, gdyż dyrektor szkoły wykonuje zadania nałożone na samorządy terytorialne w zakresie prowadzenia placówki oświatowej.
Złe gospodarowanie finansami szkoły to naruszenie dyscypliny finansów publicznych i zarzuty wobec dyrektora, jako kierownika odpowiedzialnego za funkcjonowanie placówki.

Dlaczego klienci nas wybierają

Największa grupa, najszersza ochrona, najkorzystniejsza składka.

Bardzo szeroki zakres ochrony dostosowany do wielu profesji i funkcji: w tym odpowiedzialność majątkowa za błędy służbowe; naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks Pracy, RODO, Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym, Ochrona Prawna i Konsultacje prawne

Rozproszenie ryzyka poprzez włączenie do ubezpieczenia wszystkich pracowników i funkcjonariuszy o różnym zakresie obowiązków: Pracownicy Skarbowości, Celnicy, Pracownicy Samorządowi, Pomoc Społeczna, NFZ i inni - rozproszenie ryzyka = mniejsze pojedyncze ryzyko = mniejsza składka

Ochrona ubezpieczyciela aż do czasu wygaśnięcia roszczeń czyli nawet 10 lat.

Jednolita niska składka na całą Polskę płatna jednorazowo przy braku kosztów administracyjnych - płatność składki i zawarcie ubezpieczenia przez Internet. Ochrona od dnia płatności składki przez 10 lat z czynności z okresu ubezpieczenia.