List do Pracowników i Funkcjonariuszy Publicznychzobacz

Pełna ochrona - porównanie z innymi programami

opublikowano 2019-03-07
Ważne przed ubezpieczeniem - analiza potrzeb ubezpieczeniowych:
Pracownika i Funkcjonariusza Publicznego można pociągnąć do odpowiedzialności za:

• Udział w procesie wydawania decyzji administracyjnych – podpisywanie decyzji, a także przygotowywanie dokumentów urzędowych, wydawanie opinii, analizy itp. i odpowiedzialność majątkowa za powstałe błędy przy wykonywaniu władzy publicznej
• Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
• Naruszenie Kodeksu Pracy
• Naruszenie Ustawy o ochronie danych osobowych - RODO
• a także można dochodzić roszczeń z bezpośredniego Powództwa Cywilnego Poszkodowanego
Program Ochrony jest kierowany do:

Do Ogólnopolskiego Programu Ochrony Pracowników i Funkcjonariuszy może przystąpić każda osoba wykonująca czynności pracownika administracji rządowej lub samorządowej, Funkcjonariusza Publicznego i lub działa w ich imieniu niezależnie od formy zatrudnienia, mianowania, nadania lub zlecenia.

Do programu przystępują pracownicy: Krajowej Administracji Skarbowej; Urzędów Miast i
Gmin, Strażnicy Miejscy, Pracownicy, Pracownicy Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Zarządów Dróg, Gospodarowania Nieruchomościami, Zarządcy Zieleni, Pracownicy Pomocy Społecznej, Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej, Dyrektorzy i Pracownicy Administracji Szkół i Placówek Oświatowych i inni.

Osoby należące do wyżej wymienionych zawodów są Funkcjonariuszami publicznymi

Ubezpieczeniem nie mogą zostać objęci funkcjonariusze publiczni służb mundurowych, w tym: Sił Zbrojnych, Ochrony Państwa, Służb Specjalnych, Policji, Straży Więziennej, Straży Ochrony Kolei, Straży Marszałkowskiej. Wyłączenie nie dotyczy i z ochrony mogą korzystać wszyscy pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w tym Kontroli Skarbowej, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Służby Leśnej.
Zakres Ochrony Pracowników i Funkcjonariuszy w Ogólnopolskim programie Allianz

Uczestnictwo w procesie wydawania decyzji administracyjnych i przygotowywania dokumentacji
• Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
• Kodeks Pracy w tym:  Mienie Powierzone (samochód, komputer, sprzęt biurowy). Utrata zniszczenie dokumentów oraz koszty odtworzenia. Naruszenie Danych Osobowych – RODO
• OC w życiu prywatnym oraz Bezpośrednie Powództwo poszkodowanego
• Ochrona Prawna
• Konsultacje Prawne - opcja


Jednolita niska składka zawiera kompleksową ochronę, a Ochrona Ubezpieczeniowa trwa aż do prawomocnego wygaśnięcia roszczeń – nawet 10 lat po zakończeniu ubezpieczenia. Brak wymogu ciągłości ubezpieczeniowej. Ochrona nawet przy zmianie pracy i zakresie obowiązków. Ochrona obejmuje także szkody wynikające z rażącego niedbalstwa i zaniedbania Konsultacje Prawne podczas wykonywania czynności służbowych - opcja
Ogólnopolski Program Ochrony Funkcjonariuszy Allianz – porównanie z innymi ofertami
Przedmiot ochrony w Ogólnopolskim Programie Ochrony Funkcjonariuszy Allianz
• Uczestnictwo w procesie wydawania decyzji administracyjnych
• Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
• Kodeks Pracy w tym:
- Mienie Powierzone (samochód,komputer, sprzęt biurowy)
- Utrata zniszczenie dokumentów
- Naruszenie Danych Osobowych – RODO
• OC w życiu prywatnym oraz Bezpośrednie Powództwo poszkodowanego
• Ochrona Prawna
• Konsultacje Prawne - opcja
Czasowy okres ochrony w Ogólnopolskim Programie Ochrony trwa, aż do chwili przedawnienia roszczeń – nawet 10 lat po zakończeniu polisy, a ujawnienie błędu pojawia się zazwyczaj nawet po kilku latach.

Czynność urzędowa jest objęta ochroną jeśli była wykonywana w okresie ubezpieczenia nawet jeśli skutki błędu będą w przyszłości. Ochrona trwa aż do przedawnienia roszczeń.

Jednolita i ta sama składka dla każdego pracownika i funkcjonariusza niezależnie od rodzaju czynności oraz formy zatrudnienia – umowa o pracę, zlecenie, wybór, mianowanie.

W całej Polsce jedna i ta sama składka od 2011 roku.

Bardzo wysokie sumy ubezpieczenia od 20.000 zł aż do 300.000 zł na jedną szkodę.

Każda suma ubezpieczenia jest podwojona za szkody z błędów z danego roku ubezpieczenia i wynosi od 40.000 zł aż do 600.000 zł.

Dodatkowy limit 30.000 zł na ochronę prawną.

Jednolita składka od 80 do 350 zł rocznie zawiera pełną ochronę z zakresu których odpowiada pracownik:
- odpowiedzialność majątkowa
 - kodeks pracy
- bezpośrednie powództwo cywilne poszkodowanego
 - ochrona prawna

Brak Udziału własnego w szkodach. Ochroną objęta także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa
Na co zwrócić uwagę u innych ubezpieczycieli
U wielu ubezpieczycieli jest okrojony zakres ochrony z wyłączeniem bardzo istotnych zakresów jak np. Ochrona Danych Osobowych – RODO, Kodeks Pracy, Roszczenia z Powództwa Cywilnego. W niektórych przypadkach wymagana jest dodatkowa składka za kluczowe zakresy ochrony. Brak możliwości otrzymania pomocy – konsultacji prawnych podczas trwania ochrony w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi. (brak konsultacji prawnych przed powstaniem szkody)
Skutki popełnionego błędu i szkoda pojawia się nawet kilka lat po działaniach lub zaniedbaniach pracownika.
Żadne ubezpiecznie OC Funkcjonariuszy nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym

UWAGA!
U wielu ubezpieczycieli ochrona trwa jedynie w roku na który jest wykupiona polisa. Gdy kończy się polisa, a szkoda była z błędu np. z poprzedniego roku to nie będzie ochrony ubezpieczeniowej gdyż polisa już wygasła pomimo iż działała gdy były wydawane decyzje urzędowe.

Hestia do wypłaty odszkodowania muszą być spełnione aż 3 warunki jednocześnie
- czynność pracownika musi być w okresie ubezpieczenia
- roszczenie i szkoda ujawniona nawet po kilku latach musi być w okresie ubezpieczenia
- musi być ciągłość ubezpieczeniowa między działaniem pracownika, a pojawieniem się szkody.
Brak ochrony z zakresu Bezpośredniego Powództwa Cywilnego, Brak Konsultacji Prawnych

W InterRisk ochrona jedynie za szkody ujawnione w okresie ubezpieczenia, brak ochrony z bezpośredniego Powództwa Cywilnego poszkodowanego. Brak Konsultacji Prawnych. Brak ochrony z zakresu Kodeksu Pracy. Brak ochrony za naruszenie Ochrony Danych Osobowych – RODO. Udział własny w szkodach.

Warta dodatkowa składka za Ochronę Szkód z Naruszenia Danych Osobowych - RODO. Brak Konsultacji Prawnych podczas trwania ochrony. Brak Ochrony z bezpośredniego Powództwa Cywilnego poszkodowanego. Brak jednolitej składki dla każdego pracownika i funkcjonariusza. Ta sama suma ubezpieczenia na jedną i na wszystkie szkody – maksymalna suma ubezpieczenia 300 tyś – składka podstawowa + składka za ochronę RODO + składka za ochronę prawną.
Dodatkowe wyróżniki Ogólnopolskiego Programu Ochrony Pracowników i Funkcjonariuszy Allianz

• Rozproszenie ryzyka – do programu przystępują pracownicy: Krajowej Administracji Skarbowej; Urzędów Miast i Gmin, Strażnicy Miejscy, Pracownicy, Pracownicy Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Zarządów Dróg, Gospodarowania Nieruchomościami, Zarządcy Zieleni, Pracownicy Pomocy Społecznej, Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej, Dyrektorzy i Pracownicy Administracji Szkół i Placówek Oświatowych i inni

• Efekt dużej skali – do programu przystępuje bardz duża liczba osób z całej Polski i dzięki temu minimalizowane jest pojedyncze ryzyko i zmniejszona składka.

• Minimalizacja administracji – jednakowa jednorazowa składka dla wszystkich oraz prosty formularz zgłoszeniowy minimalizują koszty administracji oraz zmniejszają składkę.

• Program ochrony działa od 16.05.2011r. tj. od dnia wejścia w życie ustawy. Program jest kompleksowy i daje pewność wszechstronnej ochrony co gwarantuje pełne bezpieczeństwo zarówno w roszczeniach pracodawcy a także bezpośredniego powództwa cywilnego poszkodowanego. Ubezpieczeni mają także dostęp do konsultacji prawnych podczas wykonywania czynności służbowych.

• Każda osoba do programu ochrony przystępuje samodzielnie – także bez udziału pracodawcy. Brak konieczności tworzenia grup. Przystąpić do programu można w każdej chwili. Ubezpieczenie podąża za pracownikiem i ochrania go także w nowej pracy urzędnika i funkcjonariusza.

Dlaczego klienci nas wybierają

Największa grupa, najszersza ochrona, najkorzystniejsza składka.

Bardzo szeroki zakres ochrony dostosowany do wielu profesji i funkcji: w tym odpowiedzialność majątkowa za błędy służbowe; naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks Pracy, RODO, Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym, Ochrona Prawna i Konsultacje prawne

Rozproszenie ryzyka poprzez włączenie do ubezpieczenia wszystkich pracowników i funkcjonariuszy o różnym zakresie obowiązków: Pracownicy Skarbowości, Celnicy, Pracownicy Samorządowi, Pomoc Społeczna, NFZ i inni - rozproszenie ryzyka = mniejsze pojedyncze ryzyko = mniejsza składka

Ochrona ubezpieczyciela aż do czasu wygaśnięcia roszczeń czyli nawet 10 lat.

Jednolita niska składka na całą Polskę płatna jednorazowo przy braku kosztów administracyjnych - płatność składki i zawarcie ubezpieczenia przez Internet. Ochrona od dnia płatności składki przez 10 lat z czynności z okresu ubezpieczenia.